Влезни тестови за пресметување и определување степен - ОПШТ АНГЛИСКИ - Чекор 1

* * * 

Решете го влезниот тест и дознајте на кој степен е Вашето познавање на англискиот јазик. Со цел резултатот што поточно да го определи степенот на познавање англиски јазик, решете го тестот само еднаш и не користете речник!

Cекој точен одговор се бодува со 1 поен

Податоците се обработуваат...
Изберете го точниот одговор
1. Can you hear what he is
2. She hasn't come home
3. I TV yesterday evening.
4. We live the city centre.
5. She looks a famous film star.
6. This television gives you the news.
7. I only one mistake in last night's test.
8. I want you to tell me the truth.
9. He is looking a present to buy his girlfriend.
10. That's what I would like Christmas.